Privacyverklaring

Privacyverklaring

Marja Havermans Filosofische gesprekken, gevestigd op Vijverberg 17, 5223 ZP 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Marja Havermans is Functionaris Gegevensbescherming van Marja Havermans Filosofische gesprekken. Zij is te bereiken via marjahavermans@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marja Havermans Filosofische gesprekken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Verzameldoel: administratie, contact, factuur maken. Grondslag: uitvoeren overeenkomst Persoonsgegevens: naam, telefoonnummer, emailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bewaartermijn: a. financiële administratie op grond van de wettelijke bewaarplicht (Belastingdienst) zeven jaar. b. contactgegevens (naam, telefoonnummer, emailadres) in een mailinglijst op mijn laptop: tot maximaal twee jaar na het laatste contact. Daarna verwijder ik al je gegevens. Emails worden elk half jaar opgeschoond. Dat betekent dat ik alle afgehandelde emails definitief verwijder. 

Ik maak schriftelijke aantekeningen tijdens filosofische gesprekken. Die gebruik ik soms om een beknopt verslag (waarin alleen je voornaam wordt genoemd) te maken om te bespreken met mijn supervisor of om geanonimiseerd te bespreken met vakgenoten in een intervisiegroep. De aantekeningen worden versnipperd. Digitale verslagen van supervisie of intervisie worden verwijderd na bespreking ervan. Ik houd dus geen dossiers bij. Bewaartermijn is maximaal een half jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: geen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Marja Havermans Filosofische gesprekken. Een verzoek daartoe kun je sturen naar marjahavermans@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marja Havermans Filosofische gesprekken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marjahavermans@gmail.com.

Marja Havermans Filosofische gesprekken verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marja Havermans Filosofische gesprekken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

25 mei 2018